SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (FREE DAY) 6D4N

SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (FREE DAY) 6D4N
ราคา: 28,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: ม.ค. - มี.ค. 63
เดินทางโดยสายการบิน : NOKSCOOT

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมอินาริ - พิธีชงชา – ปราสาททองคินคะ-คุจิ - นาโกย่า - ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO - เมืองกิฟุ

3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก)- เข้าสู่ที่พักบริเวณฟูจิ - แช่ออนเซ็น+ดินเนอร์ขาปู

4 ลานสกีฟูจิเท็น - พิธีชงชา – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

5 อสิระช้อปปิ้งภายในโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

6 วัดนาริตะซันถนนโอเมโตะซันโด - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง