SNOW FREE DAY NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N

SNOW FREE DAY NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N
ราคา: 22,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธ.ค.62-มี.ค.63
เดินทางโดยสายการบิน : AIR ASIA X

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ –เมืองเก่าทาคายาม่า

3 ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจ้าไดโกจิ - ชมพิธีชงชา - ปราสาททองคินคะคุจิ -โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

4 อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล

5 ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า (ชมดา้นนอก) – AEON MALL - RINKU -PREMIUM OUTLET - สนามบินคันไซ

6 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ