FESTIVAL OF LIGHT OSAKA 4D3N

FESTIVAL OF LIGHT OSAKA 4D3N
ราคา: 22,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธ.ค.62-มี.ค.63
เดินทางโดยสายการบิน : ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

1 สนามบนิ ดอนเมือง - สนามบนิ คนั ไซ – AEON MALL - โกเบ

2 ปราสาทฮิเมจิ - เพลิดเพลนิ SKI ณ Rokko Snow Land – แช่เท้าฟรี ที่อาริมะออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (เฉพาะพีเรียดเดือน พ.ย. จะเปลี่ยนจาก
เล่นสกีที่ Rokko เป็นนำท่านนั่ง กระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขา Rokko แทน)

3 เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญีปุ่น – วัดทองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ชมงาน Festival of Light in Osaka ที่ถนนมิโดสุจิ

4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – EXPO CITY - สนามบินคันไซ