TOKYO SKI WINTER 5วัน3คืน

TOKYO SKI WINTER 5วัน3คืน
ราคา: 22,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธ.ค.62-มี.ค.63
เดินทางโดยสายการบิน : ไลอ้อนแอร์ (SL)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ (ขาปูยักษ์+อาบน้าแร่ธรรมชาติ)

3 ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – MITSUI OULET PARK  MAKUHARI

4 อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ