SNOW NAGOYA TAKAYAMA KYOTO 4D3N

SNOW NAGOYA TAKAYAMA KYOTO 4D3N
ราคา: 19,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธ.ค.62-มี.ค.63
เดินทางโดยสายการบิน :

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

1 สนามบนิ ดอนเมือง - สนามบนิ นาโกย่า – ย่านช้อปปิ้งโอสึ

2 ลานสกี - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซนั มาชิซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ – AEON MALL GIFU

3 เกียวโต - พิธีชงชาแบบญีปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททองคินคะคุจิ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

4 NAGOYA TV TOWER (ชมดา้ นหน้า) - DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET -สนามบนิ นาโกย่า – สนามบนิ ดอนเมือง